- MAXELL's HOME

Kapitoly lnku:

DoomEdit – Klávesové zkratky

Všeobecné

Interní název Klávesová zkratka Funkce
ShowDOOM F2 přepnutí do hry
Preferences P otevře okno s nastavením
EntityList I otevře okno se seznamem entit
MakeProjectedLight J otevře Light Editor
SurfaceInspector S otevře Surface Inspektor (vlastnosti brush/face)
ToggleCamera Ctrl + Shift + C zobrazí nebo schová okno kamery
ToggleZ Ctrl + Shift + Z zobrazí nebo schová Z okno
ViewEntityInfo N zobrazí informace o entitě
ViewConsole O zobrazí konzoli
ViewTextures T zobrazí výběr textur
MediaBrowser M zobrazí výběr médií
ShowAllTextures Ctrl + A zobrazí všechny textury (nejen použité)
FileOpen Ctrl + O otevře dialog pro otevření mapy
FileSave Ctrl + S uložení mapy
FindOrReplaceEnt Ctrl + F3 otevře okno hledat/nahradit
NextLeakSpot Ctrl + Shift + K přejít k dalšímu leak bodu
PrevLeakSpot Ctrl + Shift + L návrat k předchozímu leak bodu
AutoCaulk Ctrl + Shift + A automaticky aplikuje caulk na vhodné místa brushe

3D pohled

Interní název Klávesová zkratka Funkce
CameraForward šipka nahoru pohyb vpřed
CameraBack šipka dolu pohyb vzad
CameraLeft šipka vlevo otočení doprava
CameraRight šipka vpravo otočení doleva
CameraUp D pohyb vzhůru
CameraDown C pohyb dolů
CameraAngleUp A naklonění vzhůru
CameraAngleDown Z naklonění dolů
CameraStrafeRight . pohyb doprava
CameraStrafeLeft , pohyb doleva
CenterView End vystředění pohledu
UpFloor PgUp pohyb o jeden brush vzhůru
DownFloor PgDn pohyb o jeden brush dolů
ToggleRenderSound F9 přepíná přehrávání zvukových efektů
RebuildRenderData F7 obnoví render data (užijeme pokud 3D pohled neodpovídá 2D pohledu)
ToggleRenderAnimation F6 přepíná zobrazení animací
ToggleEntityOutlines F5 přepíná zobrazení bounding boxů u entit
ToggleRealtimeRenderBuild F4 automaticky obnovuje render data
ToggleRenderMode F3 přepíná režimy zobrazení
ShowClip Ctrl + L přepíná zobrazení clip brushů
ToggleShowPatches Ctrl + P přepíná zobrazení křivkové geometrie (patches)
ToggleCubicClip Ctrl + přepíná omezení viditelnosti
CubicClipZoomOut Ctrl + [ rozšiřuje vzdálenost viditelnosti
CubicClipZoomIn Ctrl + ] zkracuje vzdálenost viditelnosti

2D pohled

Interní název Klávesová zkratka Funkce
NextView Ctrl + Tab mění 2D pohledy (Top, Side, Front)
Copy Ctrl + C zkopíruje výběr do schránky
Paste Ctrl + V vloží výběr ze schránky
ToggleView Ctrl + Shift + V přepíná zobrazení okna 2D pohledu
Undo Ctrl + Z krok zpět
Redo Ctrl + Y zopakovat předchozí krok
ToggleGrid 0 přepíná zobrazení mřížky
SetGridPoint125 2 velikost mřížky 1/8 (0.125)
SetGridPoint25 3 velikost mřížky 1/4 (0.25)
SetGridPoint5 4 velikost mřížky 1/2 (0.5)
SetGrid1 1 velikost mřížky 1
SetGrid2 2 velikost mřížky 2
SetGrid4 3 velikost mřížky 4
SetGrid8 4 velikost mřížky 8
SetGrid16 5 velikost mřížky 16
SetGrid32 6 velikost mřížky 32
SetGrid64 7 velikost mřížky 64
GridDown - zvětšit velikost mřížky
GridUp + zmenšit velikost mřížky
ZoomOut Insert oddálení a přiblížení 2D pohledu
ZoomIn Delete
ToggleCrosshairs Shift + X přepíná zobrazení světle zeleného zaměřovače
ToggleSizePaint Q informace o velikosti brushe (pouze při držení klávesy)
ZZoomOut Ctrl + Insert oddálení a přiblížení Z pohledu
ZZoomIn Ctrl + Delete

Práce s texturami

Interní název Klávesová zkratka Funkce
FindReplaceTextures Shift + F otevře okno hledat/nahradit textury
AxialTextureByHeight U nastaví vertikální textuře rozměr šířka/výška dané face
AxialTextureByWidth Ctrl + U nastaví horizontální textuře rozměr výška/šířka dané face
AxialTextureArbitrary Shift + U přepíná režimy uchycení textury
InvertTextureX Ctrl + Shift + I převrácení textury vertikálně
InvertTextureY Shift + I převrácení textury horizontálně
TextureFit Shift + 5 roztáhne texturu přesně na velikost face
TexRotateClock Shift + PgDn otočí texturu ve směru hodinových ručiček o 45°
TexRotateCounter Shift + PgUp otočí texturu proti směru hodinových ručiček o 45°
TexScaleUp Ctrl + šipka nahoru vertikálně zvětší texturu (nefunguje)
TexScaleDown Ctrl + šipka dolu vertikálně zmenší texturu (nefunguje)
TexScaleLeft Ctrl + šipka vlevo horizontálně zvětší texturu (nefunguje)
TexScaleRight Ctrl + šipka vpravo horizontálně zmenší texturu (nefunguje)
TexShiftLeft Shift + šipka vlevo posun textury doleva
TexShiftRight Shift + šipka vpravo posun textury doprava
TexShiftUp Shift + šipka nahoru posun textury nahoru
TexShiftDown Shift + šipka dolu posun textury dolů
TogTexLock Shift + T zapne/vypne přichycení textury na brush

Kapitoly lnku:
 Valid XHTML 1.0 Strict Valid CSS! RSS
IP: 3.239.95.36 CuteNews.ru TC: